TS komentari – Nacrt dopuna Zakona o o finansiranju političkih aktivnostio finansiranju političkih aktivnosti

U obrzaloženju pojedinačnih rešenja, predlagač daje novu definiciju pojma „izborna kampanja“, tako da ona sada sadrži pored vremenskog ograničenja i opis pojedinih vrsta aktivnosti koje spadaju u izbornu kampanju. Iako je ovakva definicija doslednija od postojeće, ona ne bi rešila praktične probleme do kojih dolazi u primeni Zakona. Tako bi i dalje ostale nedoumice oko dozvoljenosti prikazivanja pojedinih troškova u okviru izveštaja o finansiranju kampanje, naročito kada je reč o troškovima koji postoje i van izbornog perioda (npr. zakup prostorija, plaćanje rada zaposlenih). Dalje, zadržan je nelogičan koncept prema kojem se kao trošak izborne kampanje smatra i trošak koji je nastao nakon izbornog dana, a do proglašenja rezultata izbora. Kada je reč o dopunama člana 23. Zakona, može se primetiti da je korišćenje javnih resursa za potrebe vođenja izborne kampanje, osim onih koji se dodeljuju na osnovu Zakona, i do sada bilo zabranjeno. Sadašnja preciziranja su korisna u meri u kojoj se odnose na korišćenje prostorija i usluga organa vlasti, gde se navodi jasnije nego u postojećem zakonskom tekstu kada će se smatrati da su te prostorije i usluge date/ ponuđene na korišćenje svim političkim subjektima pod jednakim uslovima. S druge strane, navođenje pojedinih vidova mogućih zloupotreba javnih resursa kao zabranjenih otvara mogućnost da se tumači kao da su drugi nenavedeni vidovi korišćenja tih resursa dozvoljeni, pa je potrebno izmeniti normu tako da obuhvati nepokrivene oblike zloupotreba…