TS komentari i predlozi – Zakon o finansiranju političkih aktivnosti decembar 2021

Nacrt novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti suštinski predstavlja izmene i dopune pojedinih članova, čija je izmena i ranije planirana (izmene na kojima su pre pet godina radili Agencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo finansija). Pored toga, Nacrt sadrži i promene na kojima je radila Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa OEBS/ODIHR, i to skriveno od očiju javnosti. Naime, kao što je javno poznato, ova radna grupa je nacrt izmena i dopuna ZFPA uputila ODIHR još u junu mesecu 2021. godine, ali ga nije objavila, niti dostavila zainteresovanim organizacijama civilnog društva, od kojih je prethodno (u februaru 2021) zatražila mišljenje o načinu na koji treba primeniti preporuke ODIHR. Na osnovu uvida u tekst tih izmena i dopuna do kojih su došli novinari, može se zaključiti da su iste promene našle mesto i u ovom nacrtu. To dalje znači, da je bez ikakvog razloga propušteno dragocenih pola godine da se o tim predlozima izmena raspravlja u javnosti i da se pronađu najbolja rešenja. Ovaj nacrt zakona nije pripremljen u skladu sa standardima za konsultovanje javnosti prilikom kreiranja javnih politika. Javna rasprava o nacrtu zakona, koja se sada organizuje, predstavlja samo deo konsultativnog procesa koji je trebalo sprovesti pre donošenja jednog ovako bitnog zakona. Između ostalog, trebalo je izraditi polazne osnove za donošenje novog zakona (ili izmenu postojećeg), odnosno analize koje bi pokazale u kojim oblastima postoje najveći problemi koje treba rešiti. Tek nakon određivanja prioriteta za rešavanje, trebalo je pristupiti izmenama.