Prijava protiv Vučića zbog brošure

Transparentnost Srbija podnela je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije protiv Aleksandra Vučića zbog moguće povrede člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije i člana 23. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_Vu%C4%8Di%C4%87_-_Dela_govore.pdf

Agencija je utvrdila da nije prekršen zakon: https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_Agencije_-_Vu%C4%8Di%C4%87_bro%C5%A1ura.pdf