Zakon o finansiranju politickih aktivnosti analiza slabosti 2011

UopŔte o komentaru
Ovaj dokument ne predstavlja celovit komentar odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, niti ga treba tako razumeti. Predmet komentarisanja bile su samo one odredbe koje mogu biti predmet različitih interpretacija, koje nisu dobre formulisane ili koje su materijalno, po reÅ”enjima koja sadrže, po naÅ”em miÅ”ljenju neodgovarajuće.
Treba reći da ovaj zakon i pored manjkavosti o kojima se ovde govori generalno sadrži znatno bolja reÅ”enja nego njegov pravni prethodnik, Zakon o finansiranju političkih stranaka iz 2003. Međutim, činjenica da su sadaÅ”nja reÅ”enja, u celini gledano, znatno bolja, ne znači da proces izrade i usvajanja aktuelnog zakona nije mogao i nije trebalo da donese veće rezultate.


Na neke od slabosti koje uočavamo u ovom tekstu ukazali smo, preko naÅ”eg predstavnika u ā€žÅ”iroj radnoj grupiā€œ i u procesu izrade aktuelnog zakona. Neke slabosti proizlaze iz propusta koje nismo uočili na vreme ni mi, ni radna grupa, ni Vlada ni narodni poslanici. Treću grupu problema predstavljaju one izmene koje su usvojene u zavrÅ”nim mesecima razmatranja teksta, unutar Vlade i SkupÅ”tine i na koje nije bilo mogućnosti da utiče Å”ira javnost. Najzad, četvrtu grupu nedostataka čine oni koji su bili uočeni tokom skupÅ”tinske rasprave i za koje su bili podneti amandmani namenjeni da poprave kvalitet zakonskog teksta, ali je propuÅ”teno da se to učini.


Budući da je reč o živoj zakonodavnoj materiji, da poÅ”tovanje normi prethodnog zakona nije bilo temeljno proveravano, očigledno je da će praksa primene novog propisa dati odgovore na neka od pitanja koja su ovde sporna ili će pak otvoriti nove dileme. Ostaje nada da se neće destiti, kao Å”to se dogodilo prethodni put, da se čeka čak osam godina na ispravljanje manjkavosti u zakonu koji uređuje finansiranje partija, čak i kada su one svima očigledne…