Odluka o odbacivanju krivične prijave u slučaju „Kukulovce“ je bila nepravilna

Apelaciono javno tužilaštvo (AJT) u Nišu potvrdilo[1] je naše viđenje da je odluka Višeg javnog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave[2]protiv nekadašnjeg[3] v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ zbog davanja mita u vezi sa glasanjem prilikom posete selu Kukulovce bila nepravilna.[4]

Takav stav više tužilačke instance, kao i detaljna argumentacija u vezi sa učinjenim propustima, vraća veru u mogućnost da će sumnje u korupciju u vezi sa ovim slučajem biti valjano ispitane. Istovremeno, bez obzira na to kakav će biti krajnji ishod slučaja, to jednako može da posluži kao dobar signal u pogledu spremnosti najvažnijeg organa za suzbijanje korupcije – javnog tužilaštva da učini ono za šta je nadležno, pa samim tim i ohrabrenje za sve koji su spremni da ukažu na moguću korupciju da to i učine.

U dopisu koji je Transparentnost – Srbija, kao podnosilac krivične prijave, dobila od AJT u Nišu, ukazano je na nepravilnosti u vezi sa razlozima za tužilačku odluku i činjenicama koje su ispitivane u predistražnom postupku, kao i na propust da provere izvrše prikupljanjem podataka ili preduzimanjem dokaznih radnji. Tako se, između ostalog, ukazuje na nelogičnost zaključka da je poseta selu Kukulovce imala „neformalan karakter“, te da je „nejasno kako poziv okupljenim meštanima za izlazak na izbore može biti u vezi sa zakonskim i statutarnim ovlašćenjima preduzeća kome je povereno javno ovlašćenje upravljanja državnim putevima“. Takođe je ocenjeno kao nerelevantno to da li je mogući izvršilac krivičnog dela pripadnik neke političke organizacije, jer je reč o krivičnom delu koje može izvršiti bilo koje lice.

Naročito je značajno to što se konstatuje da je prilikom odbacivanja krivične prijave izostalo utvrđivanje činjenica u pogledu toga da li je obećana izgradnja puteva bila u nadležnosti ovog javnog preduzeća, i da li su ti troškovi bili planirani u skladu sa zakonskim uslovima.

S druge strane, AJT je u dopisu dovelo u pitanje mogućnost da se krivično delo „davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem“ izvrši obećavanjem neke koristi koja je od opšteg značaja – kao što je izgradnja puteva, iznevši stav prema kojem se ono odnosi samo na slučajeve kada se obećava neka „lična“ korist onome kome je obećanje upućeno. Istovremeno je ukazano da bi se kod takvih radnji moglo govoriti o drugim krivičnim delima, „primera radi, o krivičnom delu nenamensko korišćenje budžetskih sredstava“, privrednom prestupu ili prekršaju.

Bilo kakav bude krajnji ishod razmatranja krivične prijave u ovom slučaju, koji predstavlja jedan od najočiglednijih primera zloupotrebe javnih resursa iz prethodne izborne kampanje, već sada je jasno da je neophodno zakonski ograničiti raspolaganje javnim resursima i promotivne aktivnosti javnih funkcionera u predizbornom periodu, kao što Transparentnost Srbija godinama predlaže, i kao što je već učinjeno u zakonima pojedinih zemalja.  

[1]https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Apelaciono_tuilatvo_-_Kukulovce.pdf

[2]https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/VJT_odbacilo_krivi%C4%8Dnu_prijavu.pdf

[3]Mandat v.d. ovog javnog preduzeća je istekao po sili zakona, još 2014.https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Konkursi_vd_stanje_izbor_direktora_-_sva_republi%C4%8Dka_JP_i_preduze%C4%87a_u_dr%C5%BEavnom_vlasni%C5%A1tvu.pdf

[4] https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/saoptenja/11650-niski-tuzilac-nije-ispitao-da-li-je-drobnjak-zloupotrebio-polozaj-u-ukulovcima