Odluka o obrazovanje privremenog Nadzornog tela za pracenje medija tokom kampanje

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (ā€žSlužbeni glasnik RSā€, br. 55/05, 71/05 ā€“ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ā€“ US, 72/12, 7/14 ā€“ US, 44/14 i 30/18 ā€“ dr. zakon), Vlada donosi …