Analiza izveštaja o troškovima izborne kampanje 2022. sa preporukama za postupanje Agencije za sprečavanje korupcije

Izbori za narodne poslanike (vanredni), predsednika Republike (redovni), odbornike u skupštini Grada Beograda (redovni) i u nizu drugih gradova i opština održani su 3. aprila 2022. Međutim, usled nepravilnosti izbori su ponovljeni na više biračkih mesta, tako da su konačni rezultati izbora za predsednika proglašeni 21.5.2022, a izbora za narodne poslanike tek 5.7.2022.

Pre raspisivanja izbora (7.2.2022.) donet je formalno novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti[1], koji suštinski predstavlja izmenjenu i dopunjenu verziju prethodnog istoimenog zakona. Zakon je stupio na snagu sledećeg dana. Na osnovu ovog zakona ubrzo je (11.2.2022.) direktor Agencije doneo i novi Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta, koji je na sajtu Agencije objavljen u obliku koji ne omogućava pretragu i kopiranje (skenirani dokument).[2] U elektronskom obrascu za izveštavanje i registru izveštaja nisu zapažene promene. S druge strane, Agencija je izradila novi veb-sajt, tako da pojedine informacije koje su ranije objavljene (trenutno) nisu dostupne, ili se nalaze na novim lokacijama. Između ostalog, trenutno su nedostupni izveštaji Agencije o ranije sprovedenim kontrolama izveštaja o troškovima izborne kampanje.[3]

Agencija za sprečavanje korupcije je izveštaje o troškovima kampanje objavljivala sukcesivno po vremenu prijema. Može se pretpostaviti da su potreba za verifikacijom podataka i drugi razlozi tehničke prirode uzrokovali to da se izveštaji objavljuju nekoliko dana nakon podnošenja (zakonski rok je sedam dana). Međutim, ostaje kao problem to što građani nemaju odmah po isteku roka za dostavu na raspolaganju osnovnu informaciju – koji politički subjekti su izveštaje podneli (ali se još uvek čeka na objavljivanje), a koji su to propustili da učine. U saopštenju od 17.8.2022. (12 dana nakon isteka roka za podnošenje izveštaja za parlamentarne izbore) ukazano je na to da su rokovi za podnošenje izveštaja o troškovima kampanje istekli,[4] uz podsećanje na odredbe zakona. Pre dve godine, Agencija je postupila na bolji način, pa je neposredno po isteku roka za predaju izveštaja građanima predstavila informaciju ko obavezu nije ispunio, kao i informaciju o pokretanju prekršajnih postupaka protiv tih političkih subjekata.[5]

Ceo izveštaj možete pogledati ovde:


[1] https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2022/14/4

[2] https://www.acas.rs/storage/page_files/Pravilnik%20o%20evidencijama%20i%20izve%C5%A1tajima%20politi%C4%8Dkih%20subjekata%20sa%20obrascima.pdf

[3] https://www.acas.rs/lat/page_with_sidebar/politicki_subjekti#

[4] https://www.acas.rs/lat/news/288

[5] http://www.acas.rs/prekrsajne-prijave-zbog-krsenja-odredbi-zakona-o-finansiranju-politickih-aktivnosti/