Amandman na Zakon o elektronskim medijima ne rešava problem „funkcionerske kampanje“

Odredba danas izglasanog Zakona o elektronskim medijima, ni sa amandmanom koji je usvojen na skupštinskom Odboru za informisanje, navodno radi ispunjenja preporuke ODIHR, ne rešava probleme koji se odnose na promotivne aktivnosti javnih funkcionera i ne predstavlja ispunjenje ODIHR preporuke. Tim amandmanom se, takođe, ne zabranjuje funkcionerska kampanja, kako su tvrdili pojedini poslanici na sednici odbora. 

Kao što je Transparentnost Srbija isticala i pred prethodne izbore, ni jedna odredba medijskih zakona ne može da reši problem funkcionerske kampanje, već se to mora učiniti u Zakonu o sprečavanju korupcije i drugim propisima koji uređuju poslove javnih funkcionera. Pri svemu tome, navodna zabrana u Zakonu o elektronskim medijima je višestruko manjkava: odnosi se samo na samo neke aktivnosti, samo nekih javnih funkcionera, koje se promovišu kroz samo jednu vrstu medija i to samo u delu izborne kampanje.

Tako, ova odredba zabranjuje TV i radio stanicama da izveštavaju sa pojedinih skupova, ali takva zabrana ne postoji za onlajn medije i novine. Zabranjeno je izveštavanje sa svečanog otvaranja infrastrukturnih objekata, ali ne i o obilasku radova ili objekata koji su u funkciji. Zabrana će se odnositi na period od 30 dana pre izbora, dok izborna kampanja traje između 45 i 60 dana.  Najzad, ovo ograničenje se odnosi samo na lica koja su kandidati za poslanike i odbornike. Usled toga, na očekivanim decembarskim izborima, „zabrana“ neće obuhvatati izveštavanje o aktivnostima predsednika Srbije (čije će se ime, da apsurd bude veći, nalaziti u nazivu izborne liste), članova vlade i vršilaca dužnosti direktora  javnih preduzeća koji neće biti kandidati za poslanike i odbornike, kao ni aktivnosti čelnika gradskih opština u Beogradu.

Jedna od preporuka ODIHR se zaista odnosi na proširenje „zabrane“ medijskog izveštavanja o aktivnostima funkcionera, ali se jasno navodi da to treba učiniti „za sve vreme trajanja kampanje“. Mnogo veći problem je to što Vlada nije ništa učinila po preporukama koje su definisane kao prioritetne. Među njima se nalazi „preispitivanje propisa u vezi sa zloupotrebom administrativnih resursa“ (broj 1) i preduzimanje mera za sprečavanje zloupotrebe službenog položaja i javnih resursa, gde se traži da zakon obezbedi jasno razdvajanje između zvaničnih funkcija i predizbornih aktivnosti nosilaca funkcije (broj 4).

Monitoring „funkcionerske kampanje“, koji Transparentnost Srbija sprovodi na svim izborima od 2012. pokazuje da javni funkcioneri tokom kampanje učestvuju u brojnim promotivnim aktivnostima, čija je jedina svrha omogućavanje da se pojave u izveštajima medija van izbornih blokova i na taj način promovišu političku opciju sa kojom ih birači identifikuju. Broj tih aktivnosti tokom kampanje višestruko je veći od broja sličnih aktivnosti u istom periodu prethodne neizborne godine, što potvrđuje da je reč o „događajima“ kreiranim isključivo za promotivne potrebe.

Transparentnost Srbija podseća da se nerešeni problemi, pored zloupotrebe javnih resursa i funkcionerske kampanje, u velikoj meri odnose i na finansiranje izborne kampanje.  Iako je osnovna preporuka ODIHR bila da se sa postupkom reformi započne „mnogo pre sledećih izbora“, „u okviru inkluzivnog i transparentnog konsultativnog procesa“, Vlada nije preduzela ni jednu zakonodavnu aktivnost radi ispunjenja preporuka od jula 2022, do danas.