Pravila oglaŔavanja u izbornoj kampanji

Iako u Srbiji postoje pravila za predstavljanje i oglaÅ”avanje učesnika na izborima tokom izborne kampanje, ona nisu dovoljna da urede sva pitanja koja su se do sada javljala kao sporna, da obezbede ravnopravnost partija, koalicija i grupa građana a pogotovo ne da obezbede da građani tokom izbora dobiju od medija neÅ”to viÅ”e od prenoÅ”enja neproverljivih obećanja, optužbi i ocena. I javni servisi i privatni mediji moraju da obezbede oglaÅ”avanje ali i emitovanje drugih vrsta programa pod jednakim uslovima svim učesnicima na izborima. Međutim, u realizaciji ovog načela mogu se javiti brojne dileme zato Å”to pravila nisu dovoljno jasna. Usled toga, mediji i političari mogu lako da ugroze proklamovana načela, a da utvrđivanje povrede previÅ”e zavisi od slobodne ocene članova Saveta REM.

Na osnovu Pravilnika koji je REM doneo leta 2015. godine (a mediji pogreÅ”no prethodnih sedmica pogreÅ”no preneli da je reč o novim pravilima i “zabrani” zakupljenih termina) ā€žzakupljeni terminiā€œ, iako nisu formalno zabranjeni, moraće da se uklope u maksimalno dopuÅ”teno vreme za emitovanje reklama (12, odnosno 6 minuta u jednom satu), usled čega će interesovanje za ovaj vid reklamiranja sigurno znatno opasti. Ovo su poslednji izbori na kojima se primenjuje stari Zakon o oglaÅ”avanju. Novi počinje da se primenjuje od maja ove 2016, ali to neće doneti bitne pomake, zato Å”to je zakonodavac ponovo propustio da detaljnije uredi državno i političko oglaÅ”avanje…