TS analiza: Pristup medijima i njihova kontrola – ključni problemi i moguća rešenja

Transparentnost – Srbija u kontinuitetu prati oblast finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u Srbiji od donošenja Zakona o finansiranju stranaka iz 2003. i njegove prve primene na predsedničkim izborima 2004, kao i postupanje državnih organa koji su nadležni za kontrolu finansiranja izborne kampanje. Glavni deo monitoringa je nezavisno prikupljanje podataka o najbitnjim troškovima izborne kampanje i poređenje sa podacima koji su o tome prijavljeni u izveštajima o finansiranju kampanje. Na ovaj način smo pratili i izbore održane 2007, 2008, 2012, 2014, 2017. i 2018. Počev od parlamentarnih, predsedničkih, pokrajinskih i lokalnih izbora 2012, razvili smo metodologiju za sistematsko praćenje fenomena „funkcionerske kampanje“, koji je sa finansiranjem kampanje u neposrednoj vezi, kao i za medijsku promоciju te kampanje.

Naime, kroz promotivne aktivnosti nosilaca javnih funkcija u praksi se obezbeđuje značajna dodatna medijska promocija onih političkih subjekata koji su na vlasti, usled čega se smanjuje potreba za plaćenom promocijom kod tih učesnika izbora, a povećava potreba za plaćenom promocijom kod svih drugih političkih stranaka, koalicija i grupa građana. Po ovoj metodologiji smo pratili i parlamentarne i gradske izbore 2014, parlamentarne izbore 2016, predsedničke 2017. i beogradske 2018. Bitno je napomenuti da je nakon 2011. zakonski okvir bitno unapređen i da su tada prvi put stvoreni uslovi da kontrolu finansiranja izborne kampanje, kao i nekih oblika korišćenja javne funkcije za potrebe izborne kampanje, vrši nezavisni državni organ – Agencija za borbu protiv korupcije…